Udskriv

Referat fra den ordinære generalforsamling 2015

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

Generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub d. 25.02.2015

Fremmødte: 54 medlemmer

Referat:

 1. Valg af dirigent: Henrik Lakner blev valgt.
 2. Valg af referent: Lene Hedegård blev valgt.
 3. Bestyrelsens beretning: Kirsten Ravn gennemgik den samlede beretning, se bilag. Kristian Jensen berettede fra ”de gamle” samt om brug af værkstedet.
  Vi holdt et minuts stilhed til minde om de afdøde medlemmer Egon Petersen og Jannick Berntsen.
  Kristian Jensen blev under stor applaus udnævnt til Æresmedlem.
  Der blev mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og debattere.
  Beretningen blev godkendt.
 4. Forelæggelse af årsregnskab, samt status til godkendelse. Se bilag.
  Kasserer Lars Hyllested gennemgik og kommenterede på årsregnskabet og status.
  Regnskab og status blev godkendt.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år til godkendelse. Se bilag.
  Kasserer Lars Hyldested gennemgik og kommenterede på budget 2015. Kontingentet 2015 foreslås uændret:
  Aktive under 18 år: 200 kr./halvår
  Aktiv 18 – 24 år: 300 kr./halvår
  Passiv medlem: 85 kr./halvår
  Husstandskontingent:
  1 voksen inkl. børn under 18 år: 600 kr./halvår
  2 voksne inkl. børn under 18 år: 1200 kr./halvår
  Efter en del kommentarer og spørgsmål blev budgetforslag og kontingent godkendt.
 6. Indkomne forslag:                                                                       
  Bestyrelsen foreslår en mindre ændring af klubbens stander. Forslag har været offentliggjort på hjemmesiden. Bemærk, at det er en ændring af vedtægterne.
  Efter en del kommentarer og bemærkninger var der vejledende afstemning: 41 for, 1 imod, 3 stemmer ikke (nogle er gået hjem!). Bestyrelsen beslutter, om der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for at ændre i vedtægterne.
 7. Valg af formand: Kirsten Ravn genvalgt med applaus.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Merete Søndergaard, Jacob Skov og Lars Lyng blev valgt.

10.Valg af 2 suppleanter: Birthe Warming og Janne Louring Larsen blev valgt.

11.Valg af én af de 2 revisorer for 2 år: Henrik Jensen blev valgt.

12.Valg af revisorsuppleant: Jan Haslund blev valgt.

13.Evt.    
”De gamle” fremlægger ideer til sikring af klubben ved kommende højvande og opfordrer bestyrelsen til at gå videre med det.  
Lars Lauridsen vil komme med forslag til vinterbro til kajakker.
Kilometerpokalen går til Cristian Skovsgaard med 2106 km.
Begynderpokalen går til Christian Eilers 482 km (rekord!).
Roeren går til René Salqvist.
Den gyldne hånd – den sociale hånd – bliver ikke uddelt i år.

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.