Udskriv

Referat fra bestyrelsesmøde 9/3 2017

Skrevet af Bestyrelsen til .

Dagsorden

Beslutningsreferat

  1. Godkendelse af sidste referat

Referatet fra sidst blev godkendt

  2. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Merete Søndergaard
Rochef: Merete Søndergaard (Fungerende rochef: Ulrik Vivanni)
Næstformand:...

Heine Høst
Kajakchef: Jacob Skov (Bestyrelsesmedlem)
Husforvalter: Hans Garde (Bestyrelsesmedlem)
Kasserer: Lars Hyllested (Bestyrelsesmedlem)
Aktivitetsleder: Janne Louring (Bestyrelsesmedlem)
Sekretær: Christian Eilers (Bestyrelsesmedlem)
Juniorformand: Birte Warming (Suppleant)
Coastalformand: Inger Rye Nielsen (Suppleant)

  3. Økonomi

Ingen ændringer i februar måned. Kontoen viser 363.000,-

  4. Standerhejsning 1-4-17

Start kl. 09:00 med morgenmad (Janne indkøber morgenmad)
Arbejdssedler oprettes af Christian Eilers
(input fra alle sendes til Christian på sekretaer@frv-roklub.dk)
Janne og Jakobe står for frokost
Jakobe og Christina Ax står for køkkenadministration
Stander hejses af Aage Jensen (han forespørges) kl. 15:00. Derefter roes.
Tale holdes af Heine
Efter standerhejsninger der kaffe og kage/kringle
De gamle roere afholder standerhejs i Auderød om formiddagen

  5. Stormflodsudvalg

Hans udvælger og nedsætter et udvalg

  6.  Høring – Fr-værk                      

       kommune/Hans

Område vest for klubben er fortsat udlagt/reserveret som havneudvidelse. Da vi har gjort indsigelser forbliver det som samme, og bliver ikke slettet.

7. datoer for kanindåb – standerstrygning -flere ?

Kanindåb: Bestyrelsen 13:00 kaniner kl. 15:00 2/9 2017
Standerstrygning: 28/10 15:00 (kun klubaften om torsdagen i oktober)
Julefrokost: 2/12 2017
10/12: Rotur på Arresø
13/12: Kajaklucia i Kanalen

8. Lyn X open 10-11/6 – noget vi skal deltage i?

Vi spørger ud om nogen er interesserede i at være tovholdere? Evt. hænger vi gerne plakater op.

9. evt.

Hvem har de originale reviderede vedtægter – underskrevet og som fil?
Merete sender til Lars

KM pokal uddelt til forkert person – Hanne Nielsen er efter forlydende roer fra anden klub, og dermed IKKE kanin, hun var bl.a. med i Kroatien i 2015?
 Jacob finder ud af hvem og får graveret pokalen

Opbevaring af private kajakker – hvordan går det med reglementet, offentliggørelse mm?
Ordlyd sendes af Jacob til bestyrelsen og godkendes
Offentliggørelse af liste på hjemmeside i weekenden
Christophes kajak: råderet 2 uger om året mens du er på Malta.

Næste møde

19.04.2017 kl: 19:00 – sted: I roklubben

Fremmødte: Birte, Janne, Christian, Heine, Hans, Jacob, Lars  | Afbud fra: Inger (I Grønland)  |  Ordstyrer: Heine  | 
Referent: Jacob  |  Forplejning: Heine og Janne sørger for osterejer og hvidvin eller ?? :-)