Udskriv

Referat fra ordinær generalforsamling 2013

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

Referat fra ordinær generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub 20.02.2014:

 Fremmødte:  38 medlemmer

1. Ulrik Vivanni Larsen blev valgt til dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen er lovlig indkaldt og godkendte dagordenen’

2. Lene Hedegård blev valgt til referent

3. Bestyrelsens beretning. Formand Kirsten Ravn gennemgik den samlede beretning. Se den på hjemmesiden.
Hans Garde orienterede om projekt Naturcenter Auderød Havn.

Se www.auderødhavn.dk for nærmere oplysninger.

4. Kasserer Lars Hyllested gennemgik og kommenterede på årsregnskabet samt status. Begge dele blev godkendt.

5. Lars Hyllested gennemgik bestyrelsens budget. Kontingent foreslås uændret. Godkendt.

Kontingent 2014:

Aktiv under 18 år: 200 kr./halvår

Aktiv 18 til og med 24 år: 300 kr./halvår

Aktiv over 24 år: 600 kr./halvår

Passivt medlem: 85 kr./halvår

Husstandskontingent:

1 voksen inkl. børn under 18 år: 600 kr./halvår

2 voksne inkl. børn under 18 år: 1200 kr./halvår

Til bestyrelsen: OBS på transportforsikring + diverse registreringsattester til trailere.

6. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer vedrørende tegningsregler og hæftelse (se foreslag til vedtægtsændringer på hjemmesiden). Der viste sig at være behov for justeringer i forhold til daglig praksis. Generalforsamlingen bakker op. Forslaget bliver med nogle justeringer sendt til ekstraordinær generalforsamling den 6. marts kl. 20.00.

7. Indkomne forslag – ingen.

8. Valg af kasserer. Lars Hyllested genvalgt med applaus.

9. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + stedfortræder for 1 år. Heine Høst og Hans Garde valgt for 2 år.

Lene Snediker Jacobsen valgt som stedfortræder for 1 år.

10. Valg af 2 suppleanter. Birthe Warming og Lars Lyng blev valgt.

11. Valg af én af de 2 revisorer for 2 år. Ulrik Vivanni blev valgt.

12. Valg af revisorsuppleant. Jan Haslund blev valgt.

13. Eventuelt

Hans Garde foreslår, at der nedsættes forskellige arbejdsgrupper. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Hjertestarter ved Havnekontoret.

 

Pokal- og prisuddeling:

Årets kilometer pokal gik til Hans Garde med 1.543 km.

Guldåren for flest roede baglænskilometer gik til Hans Garde.

Den gyldne hånd gik til Lene Hedegård.

Roeren gik til Torben Olsen.

Den afgående rochef René Salqvist fik en lille tale og et gavekort.

Ordstyrer Ulrik Vivanni Larsen takkede for god ro og orden.