Udskriv

Referat fra generalforsamlingen 2013

Skrevet af Jacob Køcher Skov.

Referat
Fra ordinær generalforsamling i Frederiksværk Ro- og Kajakklub
onsdag den 6. februar 2013 kl. 19.00
i klubbens lokaler på Havnelinien 14, 3300 Frederiksværk.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forelæggelse af årsregnskab samt status til godkendelse
5. Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år til godkendelse
6. Indkomne forslag (Se vedhæftede)
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 2 suppleanter
10.Valg af én af de 2 revisorer for 2 år
11. Valg af revisorsuppleant
12.Udnævnelse af æresmedlem
13.Eventuelt

Kommentarer til dagsordenen:

Punkt 5: Bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne forbliver uændrede:
Aktiv under 18 år: 200 kr./halvår
Aktiv 18 til og med 24 år: 300 kr./halvår
Aktiv over 24 år: 600 kr./halvår
Passivt medlem: 85 kr./halvår
Husstandskontingent:
1 voksen inkl. børn under 18 år: 600 kr./halvår
2 voksne inkl. børn under 18 år: 1200 kr./halvår

Punkt 6. Indkommet forslag nr. 1: Fusion med Kajakbanken. Indkommet forslag nr. 2: Forslag til vedtægtsændringer vedr. ovenstående.
Forslag: Bestyrelsen vil meget gerne foreslå:
at Frederiksværk Kajakbank kommer ind under/ eller bliversammenlagt med Frederiksværk ro- og kajakklub.Hvis generalforsamlingen kan godkende/ give opbakning tildette, vil Frederiksværk kajakbank opløses og Frederiksværk kajakbanks materiel og øvrige midler overføres til Frv. ro- og kajakklub.
Frederiksværk ro-og kajakklub og Frederiksværk kajakbank haroprettet et sammenlægningsudvalg bestående af:

  • Jacob Skov (kajakchef i Frv. ro- og kajakklub)
  • Kirsten Ravn (formand i Frv. ro-og kajakklub)
  • Frank Køngerskov (formand kajakbanken)
  • Henrik Lakner (Næstformand i kajakbanken)

På generalforsamlingen ønsker bestyrelsen en godkendelse af sammenlægningen. Og når dette forhåbentlig sker, er der nogle vedtægtsændringer for Frederiksværk ro- og kajakklub, som må foretages, således at det bliver muligt at optage foreninger, skoler og lignende offentlige institutioner, der er hjemmehørende i Halsnæs kommune. Læs nedenstående forslag ang. sammenlægning og vedtægtsændringer.

på bestyrelsens vegne
Kirsten Ravn
Punkt 7: Kirsten Ravn stiller op til genvalg.
Punkt 8: Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
1. Merete Eliassen genopstiller ikke.
2. Lene Hedegaard genopstiller ikke.
3. Hans Garde genopstiller.
4. Peter Holst Jørgensen genopstiller.
Bestyrelsen peger på Jacob Skov og Merete Søndergaard til de ledige bestyrelsesposter.
Punkt 9: Til de to suppleantposter peger bestyrelsen på Nikolaj Winnes og Birte
Warming.
Punkt 13: Pokal- og prisuddelinger foretages under dette punkt.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat

Punkt 1. Bestyrelsen havde peget på Niels Henrik Jensen som dirigent og han blev straks valgt med klapsalver.

Punkt 2. Lars Lyng blev valgt til referent.

Punkt 3. Bestyrelsens beretning ved formand Kirsten Ravn, som følger:
Det forgangne år i Frederiksværk ro- og kajakklub har været helt specielt at se tilbage på. Vi skrev historie, fik opbygget to helt nye bådhaller med splitnyt materiel. Superflot ser det ud. Men lad det endelig ikke gentage sig. Det har været kanon hårdt og på mange måder meget udfordrende år, men også mange spændende processer.
Det altoverskyggende arbejde i 2012 var naturligvis præget af den brand, som romæssigt lagde klubben stille i et halvt år – og heldigvis var det så vinterhalvåret 2011 -2012. Hele 1. kvartal af 2012 foregik stadig med byggeaktiviteter, og bådhallerne blev færdiggjort som lovet af håndværkerne til standerhejsning 14. april.
Bådhallerne stod herefter som total ny renoverede både indvendig og udvendig, mens klubhus/klubfaciliteter, der jo var uberørte af branden, står som før branden. Udvendig fik vi dog forsikringen til at medtage udskiftning af facade mod vej på klubhusdelen, så hele facaden ud mod vejen, nu står med ensartede facadeplader.
Forsikringen har endvidere foretaget maling af sternkanter og vindskeder.
Under bygningsarbejderne er der blevet foretaget diverse tiltag til eventuel udnyttelse af 1. sal på robådshallen, ligesom der er lavet forberedelse til depotrum i robådshallen.
Indretning af kajakhallen blev meget hurtigt afsluttet af en meget effektiv og dynamisk gruppe fra kajakfolket, og robådshallen står nu foran færdiggørelse af indretning, nu hvor alle både er bestilt, og man derfor kender de fysiske rammer, der er behov for, for at få alle de nye både til at ligge på "de rette hylder". De "Gamle Roere" har været meget aktive med indretningen af robådshallen. Stor tak til alle de aktive medlemmer.
Indvendig i klubfaciliteterne er "De grå pantere" blevet færdige med arbejderne med isolering af brystningspartierne under vinduerne – et arbejde, som givet vil forbedre trivselen i klublokalet, ligesom det er og har været et godt initiativ rent energimæssigt. Derudover har de reetableret strømmen, lavet bukket, ophængt værktøj, sænket terrænet ude foran porten, så vi kunne få polokajakkerne op i svømmehallen, og andre forbedringer rundt omkring.
Saunaovnen er udskiftet i den forløbne sæson (der må gerne drysses vand på stenene). De "Gamle Roere" har foreslået at bygge lidt om i saunaen, så den bliver mere rengøringsvenlig og dermed mere hygiejnisk – dette vil kræve en periode, hvor saunaen er afmonteret. Arbejderne vil eventuelt blive udført i slutningen af sommersæsonen.
"Den Gamle Roere" har været på sidelinien, hele vejen igennem denne turbulente tid. De har været en stor hjælp i planlægningen af mange opgaver, men har især været uundværlige praktiske hænder.
Stor tak og dyb respekt for den frivillige og ulønnede indsats vore Gamle Roere og De Grå Pantere har udført.
På inrigger ro-området
Har sæsonen budt på mange udfordringer, mange nye både og mange visioner.
Vi har i 2012 alt i alt fået fjorten nye robåde; fire to-årers inriggere, to fire-årers inriggere, seks Coastal-både og to Edon-trænings-scullere.
I det nye år venter vi en 4-årers inrigger, to single-scullere og to dobbelt-scullere, som alle er bestilt.
Det er jo på en gang vanvittigt, men også helt fantastisk med så mange nye flotte, rovenlige både. Og det bliver med mine øjne også i dette felt, at vores udfordring ligger, da medlemstallet jo ikke dækker materieludbuddet. Skal vi kæmpe for, at få mange nye baglæns roere? og kan vi, eller magter vi det? Det er primært tordenskjolds soldater, som tager imod nye, instruerer dem og følger op hen ad vejen. Hvor mange roere vil være med til at løfte denne opgave og hvordan skal der eksempelvis hentes nye medlemmer ind i klubben?
Eller --- skal vi acceptere at kajak er in for tiden. Og være glade for de mange roere vi har på det samlede ro område i klubben.
Et forslag har været, at etablere ergometer roning i vores klub, for at hverve nye medlemmer. Som I vil se senere under budgettet, har vi sat penge af, til at dette evt. kan etableres, men vi er ikke færdige med at diskutere form og indhold af dette i bestyrelsen. Vi har sat det på for, at høre generalforsamlingens synspunkter om dette, så vi har noget at gå videre med. Nicolai vil fortælle mere om det senere.
Vi nåede at sende et hold af sted til Danish Open i coastal-roning, ganske vist med ultrakort varsel og derfor meget begrænset træningstid, men vi gør forsøget igen i den nye sæson, hvor vi får mulighed for at træne en hel del mere.
Der bliver arbejdet på forholdene ved Arresø med en eventuel beliggenhed i Auderød havn. Den udvikling følger vi med spænding, da det kan åbne op for helt nye muligheder for at udnytte den del af vores daglige rofarvand.
De gamle Roere: ror jo naturligvis stadig hvor onsdag aften. Og jeg ved de har været på flere ture i den forløbne sæson og har spændende planer for sommeren 2013. Måske er der en her fra De Gamle, der kan supplere?????
Kajakafdelingen
Har igen i år haft en fantastisk sæson. Præget af alle de ildsjæle, der giver en hånd med. Her skal i særdeleshed nævnes Lene Hedegaard, som har et super overblik over alle de opgaver der kræves af en kajakchef, og som er -og har været en stor hjælp, for den nye kajakchef Jacob. Mange tak for det!
Vi har haft flere instruktører på kursus i Skotland hos et af kajakverdenens koryfæer: Gordon Brown. Og de har masser af inspiration med hjem til os andre.
Vi har fået nye tiltag som begynder at ligne faste indslag, og andre er det allerede:
• Månedlig rullestue/-kursus
• Torbens Tekniske Temadage en gang om måneden
• Endags tur Kullen rundt. Så dejligt rovand, at det må blive et fast indslag! gerne for både inriggere og kajakker.
• Støt brysterne,.hvor Frv. roklub gjorde sig bemærkede, med de eneste havkajakker og de eneste med fiiine lyserøde balloner på kajakkerne!
• Aktiv sikkerhed m. Martin Ploug var en succes som afgjort bliver genoptaget.
• Vintertemadag om bl.a. hypotermi, beklædning og med redningsøvelser i det iskolde vand. En lærerig oplevelse, både for hav- og turkajakfolkene. Men kunne også være det for baglænsroere.
• Luciaoptog på vandet i Nyhavn
En sommertur der næsten blev en bytur: Stockholm rundt!
• Sensommertur til Tissø
Så har vi haft besøg fra Brøndby Kajakklub med stående invitation til at komme og se deres farvand.
Vi har fået luftet vores nyindkøbte surfkajakker i bølgerne ved Hundested og Liseleje.
Kommende begivenhed: Rulleinstruktøren Helen Wilson og hendes mand som kommer og underviser i hhv. rul og kajakteknik til sommer.

Og succesen fortsætter: Allerede nu har vi 40 på venteliste til forsommerens begynderkurser. Det ændrer dog ikke på, at vi holder antallet nede på maks. 22., så vi ikke bliver oversvømmet af folk i klubben.
Masser af kajakker gør nu, at indskrivningen på kilometer-PC'en ikke skal overholdes så strikt: i den kommende sæson må man gerne indskrive sig et kvarter før,(når rovagten er kommet), så vi slipper for at stå på nakken af hinanden.
Under indkomne forslag senere, foreslår bestyrelsen, at vi siger ja til at få Frederiksværk ro-og kajakbank ind under Frederiksværk ro- og kajakklub. Denne indstans, har været et kæmpe gode i mange år for vores klub. Og vi får et hav af nye kajakker samt alt materiel i vores klubregi. Det håber vi alle kan se god mening i. Hvis I godkender forslaget og de vedtægtsændringer det kræver. Vil det sammenlægningsudvalg der er etableret, mødes flere gange i løbet af året, for at få lavet de bedst mulige aftaler for vores klub, med et så attraktivt gode.
Fra ungdomsafdelingen
Her blev året indledt med at Christian Wiegand, valgte at træde tilbage som juniorkontakt efter nogle gode år, tak til ham. Ny i sædet var Nikolaj Winnes, der samtidig indtrådte i bestyrelsen som suppleant.
På instruktørsiden blev vi voldsomt styrket, da der blev efterspurgt nye kræfter på generalforsamlingen. I alt 10 instruktører og medhjælpere har juniorafdelingen kunne prale med i 2012. Tak til dem alle, for at møde op hver uge året rundt og for at give vores juniorer gode oplevelser på fjorden.
Fra vores aktiviteter i svømmehallen, hvor der hver tirsdag kommer masser af unge, og til vi kom på fjorden efter standerhejsning, er gruppen af juniorer stille vokset, og der er kommet mange nye og gode juniorer til, der er med til at gøre hver samling til en fest.
Det blev også til en enkelt overnatningstur, med 4 instruktører og 6 unge mennesker i juni. Ikke det bedste vejr, men de unge havde medbragt rigelige mængder af godt humør, så det blev en glimrende tur fra Hundested til Rågeleje, med lejrliv og overnatning i "lavuu" undervejs.
Ungdomsgruppen træder snart sammen, for at beslutte hvilke tilbud, vi kan tilbyde de unge i 2013. Vi håber på at det kommer til at indeholde masser af gode timer i kajak og robåd på fjorden og at der også kommer udflugter til andet rovand og muligvis andre klubber i det kommende år. Nicolaj siger, forhåbentlig kun for en periode, tak for denne gang i ungdomsgruppen; men vi har heldigvis overtalt ham til at genopstille i bestyrelsen, da vi ikke kan, eller vil klare os uden.

Aktiviteterne i 2012
I pinsen blev der med stor succes arrangeret to klubture. Den ene, den traditionelle tur, for både robåde og kajakker i Roskilde fjord. Den anden tur, rundt om Møn i havkajakker. Begge ture havde mange deltagere og de nye både og udstyr blev prøvet af i sol, bølger og blæsevejr. To dejlige ture.
I maj og juni blev der afholdt både kickstart og temadage med træning i teknik og redningsøvelser. Begge er vigtige og super gode arrangementer til stor nytte og glæde for medlemmerne. Men desværre faldt arrangementerne i flere tilfælde på den samme dato, hvilket bør koordineres fremover.
Efter sommerferien holdt Torben flere temadage med teknik og sikkerhedstræning.
Jacob fortsatte succesen fra sidste år, med rulleworkshop hver første søndag i måneden, hele sommersæsonen.
Indvielsesfest d. 23.juni. Stort arrangement. Kæmpe tak til festudvalget og andre hjælpere, som stod for hele det flotte arrangement. Det var planen at få alle de nye både på vandet, men vejrguderne var ikke helt med os, så kun få valgte at ro en tur.
I uge 27 tog 14 kajakroere af sted på den traditionelle sommertur. Denne gang til Sverige, "Rundt om Stockholm", gennem kanalen og slusen ved Sødertalje, ind i Màlaren, langs med sejlrenden ind til Stockholm, gennem Stockholms havn og videre ud i skærgården.
I slutningen af september var det tid for sensommerturen, denne gang i koldt og blæsende vejr over Tissø, efterfulgt af roligt vand og stille regn gennem Halleby å og Flasken. Videre ud i hård blæst og bølger i bugten nord for Reersø. Planen var at nå Musholm, men vejrguderne ville det anderledes - og selv de mest hærdede og erfarne af deltagerne, måtte finde sig i at bølger og vind forhindrede turen rundt om Reersø.
Efterårsturen er også efterhånden blevet en tradition. Den gik igen til Sverige, Åsnen, denne gang dog uden de varme hytter, at overnatte i. Det var "The hard way" , med overnatning i telt, og rent vildmarksliv i november kulden.
Den 1. september blev de gæve kaniner døbt, som det sig hør og bør, 16 i alt. Om aftenen var der festligt arrangement med god mad.
Store rodag, d. 7.oktober. Formålet, at få flest mulige af de nye både på vandet, og flest mulige medlemmer ud på en fælles rotur.. Derfor: "STORE rodag". Kæmpe tilslutning fra både baglæns- og kajakroere. Turen gik til campingpladsen i modvind, vi gik i land og drak kaffe og spiste medbragt madpakke og kager. To af de nye private kajakker fik navne.
Standerstrygning d. 27.oktober. Sommersæsonen blev lang, måske lidt for lang. Der kom ikke så mange til de sidste roaftener på grund af den korte dag, og der var også koldt og ikke så godt vejr. Men mange havde givet udtryk for at standerstrygningen var lagt for tidligt i 2011, så derfor den sene dato.
Julefrokosten blev holdt d. 8. december. Det var rigtig hyggeligt med masser af gode retter til buffeten, små fine indslag og rigtig god stemning.
Sidste torsdag inden jul var der gløgg og æbleskiver og rigtig mange medlemmer nød julegodterne.
Løb, gang, styrke- og ergometerroning hver torsdag i vinterhalvåret er rigtig godt brugt -især efter juleferien. Og vores skønne suana bliver flittigt brugt. Men 1. salen bruges også af mange i løbet af ugen ,og er et dejligt gode, vi har som medlem af vores klub.
Fællesspisningerne den sidste torsdag i måneden har været vanskelige, at få gang i det sidste år. Nu ser det ud til at gå bedre. Der var mange til fællesspisning i december. Vi fik lavet en "sandwichstander," så vi kan sætte opslagene vedr. fællesspisning og andre vigtige arrangementer op synligt inde i klublokalet, ved computeren, hvor man ikke kan undgå at se det.
Svømmehallen hver tirsdag er ligeledes et skub, som rigtig mange benytter sig af. Tak til alle jer der er bassinvagter, kører kajakker, underviser alle de mange unge, der elsker dette tilbud. Det var ikke muligt uden!
Lidt fra rengøringen:
Der var i sommer nogle problemer med at få rengøringen af klubben til at fungere. Flere af de som var sat på rengøringshold mødte ikke op. Den ene gang mødte kun en ud af fem op, og der var ingen beskeder fra nogle af de andre. Et par sørgede for, at deres tjans blev taget i løbet af de efterfølgende dage, da de blev gjort opmærksomme på forglemmelsen. De to sidste hørte vi ikke fra. Og der var vidst en eller to, der glemte det den efterfølgende måned. Det er rigtig surt når det sker. Det er et stort arbejde, at lave rengøringsholdene. Det bliver forsøgt at fordele tjanserne mellem de som bruger klubben, uden at de der på andre områder lægger mange timer og energi i klubarbejdet skal blive for hårdt belastet. Det er irriterende, når nogen ikke dukker op for, at passe de vagter de er sat på, uden at give besked. Men det er rigtig dejligt, når nogen kommer og siger, at de gerne tager en tjans, eller endda vil have en ekstra rengøring en gang i mellem, for klubben er nu pænest, når vi alle er med til at holde den.
Problemerne med folk der ikke dukkede op til rengøringen gjorde, at vi besluttede, at bruge penge på porto og fremover sende rengøringslisterne ud med posten. Håber det hjælper.
Årebladet: Udkom ikke i det forløbne år. Mon nogen har savnet det??
Nyhedsbrevet! meld jer til på hjemmesiden, og I får det lige ind med en mail :)
Visioner og tiltag:
• coastal kurser.
• sculler kurser.
• turkajakkursus
• Et åbent hus arrangement for inrigger og coastal roning.
• En eller to bytte båd lørdag el. søndag. Hvor kajakkerroere prøver/instrueres i coastalbådene, inriggerne og måske scullerne.
• måske et 60+ kursus, som kunne foregå om formiddagen.
• nogle udvalg til at hjælpe især for at få baglæns roning skubbet godt igang, men vi mangler også et udvalg til at planlægge diverse arrangementer. Vi i bestyrelsen kan ikke magte det hele.
Der er nogen, vi skal sige en stor tak til ???
Lene. Siden 97? har du sat dit store præg på vores klub og været med til at gøre kajakafdelingen til det, den er i dag. Tusinde tak for alle de fantastiske timer, du har lagt i vores klub. Det har været helt suverænt. Dit kæmpe engagement har været en fornøjelse og det er forståeligt, at du nu trækker dig, for at give plads til nye kræfter. Men jeg, eller vi alle her, håber, at vi kommer til at se dig rigtig meget hernede i din nye kajak. Og hvem ved, lige pludselig sidder du måske i en coastalbåd eller en sculler. I hvert fald, STOR TAK FOR DIN INDSATS! DEN ER UVURDERLIG!! Og vi tager gerne imod mere hen ad vejen:)
Merete: Det blev lidt kortere tid, men tak fordi du sagde ja, og gav os en hånd med da vi bad om det. Du synes det har fyldt meget ved siden af fuldtidsjob og dit kunsthåndværk og du synes ikke du kan finde tiden til det mere. Det er i orden. Det har også været et særligt år, med rigtig mange møder, som det har frustreret dig ikke altid, at kunne komme til. Nu var du ellers ved at være oplært i aktivitetens traditioner, rengørings problematikker osv. Men tak for det Merete. Du har lovet at hjælpe, når der måtte være brug for det. Tak!
Vi i bestyrelsen ser rigtig meget frem til en rosæson, hvor vi kan komme i gang med det vi egentlig skal, nemlig at drive roklub!!
Tak til alle for en god sæson og for jeres gode opbakning.
På bestyrelsens vegne, Kirsten Ravn
Ib fra "De gamle roere" tilføjede en kort beskrivelse af deres sommertur, som i 2012 gik til Anholt og Læsø fra Frederiksværk og retur igen. Ganske imponerende at høre om.

Punkt 4. Kasserer Lars Hyllested fremlagde årsregnskabet, samt status.
Herunder blev de enkelte punkter gennemgået og kommenteret.
Der var spørgsmål til kontoindeståendet på kr. 1.045.259. Beløbet er afhandlet med forsikringsselskabet, mod afgivelse af retten til yderligere krav i forbindelse med branden. Klubben kan disponere pengene efter eget valg.
Ca. halvdelen, altså omkring 500.000 vil gå til robåde, som er bestilt, men endnu ikke leveret. Restbeløbet vil bestyrelsen tage stilling til, formentlig vil dette blive brugt til at nedbringe klubbens gæld på kr. 491.136. Ved en gældsindfrielse vil klubben spare store renteudgifter, samt udgifter til kassekreditten.
Hvis restgæld og kassekredit ikke afvikles, skal hele bankaftalen genforhandles for at opnå mere fordelagtige vilkår.
Kassereren mindede sig selv om, at huske at ansøge om lokaletilskud i juni måned.
Punktet under ekstraordinære udgifter, "Rospinning projekt" på kr. 90.000 medførte en del diskussion. Bestyrelsen har afsat en beløbsramme på kr. 90.000 til at købe udstyr, samt kurser til trænere. Målet er at tiltrække nye baglænsroere, for at udnytte den ledige kapacitet m.h.t. materiel, som klubben har anskaffet efter branden, samt for at skabe mere liv om vinteren.
Når først nye medlemmer er hvervet til rospinning, er det forventningen at de også vil være interesserede i at komme på vandet.
Der blev spurgt om det kunne være en ide at leje/lease udstyr i stedet for, at hænge på en investering. Til dette svarede René S. at lejen ville være alt for høj og at det ikke kunne betale sig. Allerede efter 2 års leje ville det gå lige op.
Herefter var der en livlig diskussion om formålet med rospinningprojektet, sammenholdt med formålet med klubben. Der blev udtrykt bekymring for at projektet blot ville tiltrække rospindere fra eksisterende motionscentre, uden interesse for rosporten på vandet, p.g.a. et billigt kontingent og at de måske ville komme til at udgøre en subkultur i klubben og om det var det, de hidtige medlemmer ønskede.
Der var også synspunkter fra bl.a. Rolf, som referede til andre roklubber, som angiveligt havde fået stor medlemsfremgang ved lignende projekter. Og som havde fået mange af de nye medlemmer ud i de rigtige robåde. Rolf beskrev det som en stor succes.
Det blev også nævnt, at rospinningsprojektet ville appellere til hele den eksisterende medlemsskare, herunder de mange kajakfolk.
Diskussionen gik også på om vi havde fysisk plads til rospinningsmaskinerne. Det er tanken at de skal stå på 1. salen og samtidig skal der også være plads til mødebord til bl.a. bestyrelsesmøder. Ib foreslog herefter at man kunne bruge bådreparations-rummet i bådhallen. Det står alligevel tomt for tiden, da der ikke er nogen både at reparere.
Konklusion: at bestyrelsen beslutter vedr. projektet, med rådgivning fra medlemmerne.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Punkt 5. Bestyrelsens budget- og kontingentforslag, som beskrevet ovenfor blev vedtaget.

Punkt 6. Henrik Lakner fortalte i en grundig redegørelse bl.a., at aktivitetsniveauet havde været for nedadgående i Kajakbanken gennem årene. Bestyrelsen i Kajakbanken havde som konsekvens heraf, foreslået at nedlægge sig selv, som selvstændig forening og bestyrelse. Tanken er en sammenlægning med Ro- og Kajakklubben, som beskrevet i bilaget i teksten under dagsorden.
Der var stor opbakning til at arbejde videre med sammenlægningen.
Sammenlægningen kræver vedtægtsændringer og derfor er der efter forslagets vedtagelse indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, onsdag d. 6. marts 2013 kl. 19.00 (se evt. også hjemmesiden)
Henrik Bille gjorde opmærksom på, at "ansvaret" skal undersøges i.f.m. udlån af materiel til 3.part, samt at forsikringssummen skal reguleres (opad) ved en sammenlægning.

Punkt 7. Kirsten Ravn blev genvalgt som formand.

Punkt 8. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
1. Jakob Skov blev nyvalgt medlem.
2. Merete Søndergaard blev nyvalgt medlem.
3. Hans garde blev genvalgt.
4. Peter Holst Jørgensen blev genvalgt.

Punkt 9. Valget til de to suppleantposter faldt på Nikolaj Winnes og Birte
Warming.

Punkt 10. Valg af én af de 2 revisorer for 2 år, Niels Henrik Jensen

Punkt 11. Valg af revisorsuppleant, Jan Lauritsen

2013-02-06 21.28.05Punkt 12. Karl Anker Jørgensen blev udnævnt til æresmedlem. Han var dog ikke til stede.

Pokaluddeling
• Christian Skovsgaard fik pokalen for flest roede km, med et imponerende tal på den anden side af 2.000 km.
• Jan fik begynderpokalen for flest roede begynder km.
• Michael Støvring fik pokalen som årets roer.

Punkt 13. Under eventuelt foreslog Majbritt at der blev kigget på møblering, indretning og udsmykning i klubhuset, for at gøre det mere hyggeligt og sammenhængende.
Kirsten svarede at den nuværende møblering var et resultat af medlemmers donering af aflagte møbler og således underlagt tilfældighedernes spil.
Henrik Lakner foreslog, at sende et forslag til bestyrelsen vedr. ny indretning. Herefter er det op til interesserede medlemmer, at gå sammen om et indretnings og forskønnelses-udvalg.
Kristian foreslog en opfriskning af baderummene med grundig rengøring og maling. Forslaget venter på at indsjæle griber ideen.
Der var megen diskussion vedr. tang i kanalen, samt ved bådebroen. Det blev oplyst at kommunen ikke ville bridrage med yderligere oprensning og at deres oprindelige tilsagn var et éngangstilsagn.
Det er således op til havnen (havnebestyrelsen), om der skal gøres særlige indsatser.
Det blev nævnt at vores bådebroer kunne forlænges og at det første stykke kunne være fri til passage af tang nedenunder. Tangen kunne så drive ind i bunden af bugten og væk fra kanalen og bådebroerne.
På spørgsmål vedr. hjertestarter, blev det oplyst at der er ansøgt om en sådan til placering på havnen.

Vedr. diskussion om udvidet sejlads og kajakroning på Arresø, blev det oplyst at Skov- og Naturstyrelsen var positivt indstillet og at der foregår høringer blandt div. naturfolk, foreninger og ornitologer, hvilket forventes at tage lang tid. Også brug af bygninger på Auderød Havn afventer nærmere.
Til slut var der en diskussion om dåb af de nye robåde. Bo påpegede, at det skulle være en officiel dåb, hvor alle havde mulighed for at være tilstede. Konklusionen blev, at en båd godt måtte døbes midlertidigt, for at den kunne komme på vandet. Men at den skulle døbes officielt senere.