Udskriv

Roreglement for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Skrevet af Jacob Køcher Skov.


Frederiksværk Ro- & Kajakklub


Reglement Gældende fra 1998. Ændret i 2003
Reglement for Frederiksværk Ro- og Kajakklub

INDHOLD:

 

Regler for roning

Vinterroningsreglement for inriggere

Vinterroningsreglement for kajak

Dansk Kano og Kajak Forbunds sikkerhedsbestemmelser

Materiellet / regler for kajakker

 

 

Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Havnelinien 14

Postboks 71

3300 Fr.værk

Tlf.: 47 77 25 67

E-mail: info@frv-roklub.dk

 

 

Regler for roning

§1

For at kunne deltage i roning kræves, at vedkommende godtgør at være i besiddelse af svømmefærdighed, dvs. kan svømme mindst 300m (600m for kajakroere) uden at hvile, flyde og træde vande. I forbindelse med frigivelse kan aflægges en svømmeprøve på åbent vand.

 

§2

Klubbens daglige roområde er afgrænset af Dyrnæsbroen og Kulhus / Sølager.

 

§3

Ethvert medlem, som ikke tidligere har lært at ro, skal gennemgå den af bestyrelsen fastsatte instruktionsplan for den pågældende bådtype.

Efter fuldendt instruktion kan vedkommende indstilles til frigivelse af en dertil bemyndiget instruktør.

For at blive frigivet som roer kræves der at man:

 

For Robåde:

-        kan rotaget

-        kan iføre sig redningsvest

-        kender betydningen af de forskellige kommandoer

-        har kendskab til robåden, dens udstyr samt daglige vedligeholdelse

 

Styrmandsret tildeles af bestyrelsen i to klasser efter indstilling til bestyrelsen fra rochefen:

A: Korttursstyrmand          B: Langtursstyrmand

 

Ved K-styrmand
-        have roet minimum 100km i samme sæson

-        have gennemgået klubbens korttursstyrmandskursus

 

Ved L-styrmand
-        minimum være i gang med tredje rosæson

-        have deltaget i overnatningsture

-        have ansvarsfølelse og være i besiddelse af sund fornuft og dømmekraft

-        have gennemgået DFfR´s langtursstyrmandskursus

 

For sculler
-        kan rotaget

-        udviser sikker roning

-        kan bestå en kæntringsprøve

-        kan behandle materialet korrekt, herunder den daglige vedligeholdelse

 

Frigivelse varetages af  instruktørerne


For kajak findes forskellige frihedsgrader:

Kajakret 1:     Opnår den, som er påbegyndt instruktion i kajak.  Kun roning under instruktion.

 

Kajakret 2:     Opnår den som kan foretage ind- og udstigning i båden fra strand og bro og kan tømme båden for vand på steder, hvor kajakroeren kan bunde.

                    Kun roning på klubaftener  og aldrig alene.

Roområde: Kun roning med max  vanddybde på 1 m. Roning er derfor tilladt i retning af campingpladsen, og ikke forbi havn og stålvalseværket.

 

Kajakret 3:     Fuld frigivelse !  Kajakroeren må ro alene.

                    Her skal kajakroeren i forhold til "kajakret 2" også:

- udvise sikker roning i kajak og have roet mindst 50 km i samme sæson

- kunne foretage makkerredning

- kunne tømme kajakken for vand og entre den ved kæntring på dybt vand (2 gange)

- kunne ro 100 m med vand i båden

- kunne svømme 25m med bordfyldt båd

 
Hvis der benyttes en kajak, som roeren ikke kender / mestrer til fulde skal der være føling med land

Bær altid vest,  hvis du er langt fra land

 

Langtursreglement for kajak:

 • Kun for frigivne roere
 • Ture med overnatning og transport af kajakker skal godkendes af kajakchefen.
 • Roeren skal orientere sig om reglerne / forholdene på det aktuelle rovand.
 • Alle kajakker skal medføre overtræk

 

§4

Bestyrelsen, repræsenteret af den vagthavende, instruktører og trænere er berettigede til at forlange fyldestgørende kontingentkvittering forevist af enhver, som ønsker at deltage i roning. Såfremt vedkommende står i restance, kan adgang til bådene nægtes.

 

§5

Rosæsonen er fra standerhejsning til standerstrygning. Herefter kan vinterroning finde sted efter de af bestyrelsen, DFfR og DKF fastsatte regler og betingelser.

 

§6

Medlemmerne skal rette sig efter enhver bestemmelse, som bestyrelsen, de vagthavende, eventuelle instruktører eller trænere måtte træffe m.h.t. roningen og materiellets benyttelse. Vagthavende kan sætte roforbud, hvis vedkommende vurderer, at det ikke er hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at gå ud og ro i kajak, robåd eller sculler pga. dårlige vejrforhold.

Enhver båd, der går ud, skal være fuldt bemandet, og have den ansvarlige styrmand ombord.

 

§7

Badning i havnen og fra bådene er forbudt. Landgang for robåde under motions- og træningsture er kun tilladt med rovagtens godkendelse.

 

§8

Roning efter mørkets frembrud er kun tilladt med rochefens / kajakchefens godkendelse.  Ved  roning i mørke skal ethvert fartøj medføre en klart lysende lygte rede til brug. Under roning i havne og trafikeret farvand skal der altid føres lygte fra mørkets frembrud og til daggry.

 

§9

Styrmanden, kajak- eller sculler-roeren, har pligt til at gøre sig bekendt med de opslag vedrørende roning, der måtte findes i bådehuset.

Styrmanden, kajak- eller sculler-roeren, skal altid føre rojournal inden start og ved hjemkomst.

 

Styrmanden, kajak- eller scullerroeren, er i øvrigt ansvarlig for, at der ved ud- og indbæring af bådene udvises størst mulig forsigtighed, samt at holdet renser og aftørrer båden.

Skader, som overgår materiellet, skal af styrmanden,  kajak- eller scullerroeren straks rapporteres til den materiel-ansvarlige. Større skader skal omgående meddeles bestyrelsen. Styrmanden har pligt til at sørge for at roningen finder sted i henhold til gældende regler. Skader, der bevisligt skyldes grov uagtsomhed fra styrmændenes, kajak- eller sculler roernes side, skal erstattes af disse.

 

§10

Det til en båd hørende materiale må ikke uden rovagtens tilladelse benyttes til en anden båd.

De inriggede både skal føre klubbens stander, medbringe øsekar, bådshage, samt en redningsvest pr. person. Roere i outriggede både  skal bruge redningsvest ved vandtemperaturer under 10°C. Ved temperaturer herover, er en svømmevest tilstrækkelig (skal minimum være i båden)

 

§11

Tobaksrygning må ikke finde sted i omklædningsrummene eller bådhallen.

 

§12

De medlemmer, som sidst forlader klubhuset, har pligt til at lukke alle porte, døre og vinduer samt slukke lyset og efterse, om vandhanerne er lukkede.

 

§13

Overtrædelse af roreglementet kan medføre karantæne eller ekskludering fra roklubben efter bestyrelsens skøn.

 
 
Vinterroningsreglement for roere (inriggere)

§1

Vinterroning er roning efter standerstrygning og før standerhejsning. Ved denne aktivitet skal DFfR's reglement overholdes.

 

§2

Vinterroning må kun finde sted i det daglige tidsrum fra en halv time efter solopgang til en halv time før solnedgang.

 

§3

Området for udøvelse af vinterroning fastsættes af klubben, på grundlag af de stedlige geografiske og farvandsmæssige forhold. Vinterroning fra anden klub sker således inden for det af nævnte klub fastsatte område.

Lokalt: Området for vinterroning er det daglige roområde mellem Kulhus / Sølager og Dyrnæs.

 

§4

Det skal tilstræbes, at al udøvelse af vinterroning sker under hensyntagen til de hermed forbundne risici, vandtemperatur, sigtbarhed, lufttemperatur, vindhastighed m.v. , således at der kun roes, når vejrforholdene gør dette forsvarligt.

Under roning skal det tilstræbes, at båden holder så tæt afstand til land, som det efter kyst- og farvandsforholdene er muligt.

Lokalt: Det skal tilstræbes altid at have modvind, når man er for udadgående. Afstanden til land må ikke overstige 200m.

 

§5

Vinterroning kan kun udøves af klubben frigivne medlemmer, fyldt 18 år ved periodens start.

 

§6

Vinterroning kan finde sted i inriggede både. Klubben fastsætter bestemmelse for, hvilke både, der må anvendes til vinterroning.

Lokalt: Der må kun benyttes langtursbåde, dog kan bestyrelsen dispensere i særtilfælde.

 

§7

Under udøvelse af vinterroning skal samtlige roere hver for sig være iført en af DFfR godkendt redningsvest eller en anden af Dansk Varedeklarationsnævn godkendt redningsvest. Roerne skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning, og klubben kan fastsætte bestemmelse herom under hensyntagen til de særlige vejr- og temperaturforhold.

 

§8

Forinden tilladelse til vinterroning gives, skal klubben på grundlag af nærværende reglement og de særlig stedlige lokale forhold udforme de lokale bestemmelser for vinterroning. Roere, der ønsker at deltage i vinterroning, skal registreres af klubben, og mindst en gang om året, inden vinterroningsperiodens påbegyndelse, modtage instruktion om sikkerhedsforhold ved vinterroning samt gennemgang af gældende regler herfor.

 
 
Vinterroningsreglement for kajak

§1

Medlemmer, der ønsker at ro i vintersæsonen fra standerstrygning til standerhejsning, skal skriftligt ansøge kajakchefen herom.

 

§2

Vinterroningstilladelse, der gives skriftligt til det enkelte medlem, gælder kun for den pågældende vintersæson.

 

§3

Medlemmer, der ønsker at ro i vintersæsonen skal

a) være fyldt 18 år

b) være frigivet

c) have udvist god roerfaring i den forløbne sommersæson.

d) have kendskab til sikkerhedsforhold ved vinterroning samt de gældende regler herfor.

 

§4

Enhver roer skal være iført svømme- eller redningsvest ved roning i tiden 1. oktober til 1. maj.

I vintersæsonen skal der bæres redningsvest, medmindre roeren er iført våd/tørdragt, i så fald kan kajakroeren vælge at iføre sig rednings- eller svømmevest.

 

§5

Roeren skal bære påklædning egnet til udøvelse af vinterroning.

Ved vandtemperaturer under +5 grader skal roeren være iført våddragt eller tilsvarende beklædning.

 

§6

Området for vinterroning er det daglige roområde mellem Dyrnæsbroen og Kulhus / Sølager. Herfra kan dispenseres af kajakchefen.

 

§7

Al roning skal foregå nær grundt vand og maksimalt 50 meter fra en vanddybde på 1 meter.

 

§8

Vinterudvalget har mulighed for at give dispensation til vinterroning for en roer med kajakret 2. Dog kun til makkerroning med en roer med Kajakret 3 og kun til roning på lavt vand.

Unge under  18 år kan kun få dispensation med forældrenes skriftlige tilladelse.

 

 

 

Dansk Kano og Kajak Forbunds  Sikkerhedsbestemmelser

 

§ 1

Alle klubber tilsluttet DKF skal bede nye aktive medlemmer ved underskrift oplyse, hvis de lider af sygdomme, i kraft af hvilke de kan få lammelser eller miste bevidstheden.

 

§ 2

Alle klubber tilsluttet DKF skal have udarbejdet et sæt sikkerhedsbestemmelser, som minimum indeholder:

 

a. Reglement for roning i lokalt farvand

b. Langtursreglement

c. Sommer- og vinterroningsbestemmelser

 

§ 3

Alle kanoer og kajakker samt tilhørende materiel skal være godkendt af klubbens bestyrelse, samt være mærket med klubbens navn, stander eller kendingsmærke, således at en båd til enhver tid kan identificeres.

 

§ 4

Alle klubber under DKF skal have udarbejdet retningslinier for frigivelse (roning uden ledsagelse).

Som minimum skal gælde:

 

a. Den aktive roer er fyldt 12 år

 

b. Den aktive roer kan svømme mindst 600 m

 

c. Den aktive roer kan ved kæntring bjærge sig selv i land

 

d. Den aktive roer har som minimum kendskab til reglerne "Lov og ret på vandet" beskrevet i hæftet fra Søsportens Sikkerhedsråd

 

§ 5

Børneroere skal indtil det fyldte 12 år være i stand til at svømme mindst 350 m. Ved deltagelse i løb i yngsteklassen dog mindst 600 m. Børneroere skal altid være i følge med voksne. Indtil man er yngsteroer, skal man være iført svømme- eller redningsvest hele året.

 

§ 6

Alle fartøjer skal medføre en CE-mærket (typegodkendt) svømme- eller redningsvest pr. ombordværende.

 

§ 7

I perioden 1. oktober til 1. maj er det obligatorisk at være iført svømme- eller redningsvest. Ikke frigivne roere har pligt til at bære svømme- eller redningsvest hele året.

 

§ 8

Når der ved kaproning er mindst én motorbåd, som følger løbet, kan der ses bort fra § 6.

 

 

 

Materialet / Regler for kajakker:

 

 • Klubbens kajakker har fortrinsret til pladserne i kajakstativet.  Medlemmer kan efter tilladelse fra bestyrelsen mod gældende gebyr lægge egne kajakker i klubbens kajakstativ..
 • Klubben har intet forsikringsmæssigt ansvar over for de af medlemmernes kajakker, som befinder sig i klubben eller på klubbens område.
 • På instruktionsaftner har instruktørerne fortrinsret til klubbens kajakker. Opslag herom skal findes ved booking-pulten
 • Kajakbankens kajakker skal reserveres gennem Kajakbanken.
 • Hvis kajakbankens kajakker ikke er udlånte, kan de benyttes roklubbens medlemmer på roaftner.
 • Efter endt rotur skal kajakken skylles og aftørres. Lugerne tages af og placeres i det tilhørende tørre bagagerum eller i cockpithullet. Sæderne i turkajakker afmonteres , aftørres og lægges i kajakken med bagsiden opad. Vest, pagaj og andet udstyr skylles.
 • Kajakken samt udrustning lægges på plads, såfremt det ikke umiddelbart skal benyttes af en anden.    HUSK: skarryer og capellaer placeres i stativet med bunden opad.
 • Dele, som hører den enkelte kajak til, må ikke fjernes fra kajakken.

 Når man ror en kajak, må man erindre, at den skal behandles med varsomhed trods det måske solide udseende. Derfor:

 • Vælt ikke i en kajak med forsæt, med mindre der er tale om øvelse eller entringsprøve
 • Vær opmærksom på, hvilke kajakker der må benyttes til dette formål.
 • Ro ALDRIG direkte op på stranden - få hellere våde fødder end et ødelagt ror / finne og en ridset båd.
 • Vær især ved roning på lavt vand meget opmærksom på sten, som kan ligge lige under overfladen.
 • Påsejlinger ødelægger kajakken og kan forårsage farlige kæntringer.
 • Er du i tvivl, om du selv kan bære kajakken, så bed en anden hjælpe dig - det er ingen skam.
 • Ved frisk vind kan kajak, pagaj og andet blæse i vandet, hvis det ligger på broen; efterlad derfor intet udstyr uden opsyn.
 • Pagajen er til at ro med – det er forbudt at bruge den til at stage med eller til at sætte af  med  på bunden.
 • Lægges kajakken på land, må den ikke hvile på ror eller sænket finne.
 • Sæt dig ALDRIG op i kajakken på land – sæt dig ved siden af den, når du tjekker fodstøtte osv
 • Læg ikke en kajak på broen eller andre steder, hvor den kan ligge i vejen for andre.


HUSK, at du har ansvaret for kajakken fra det øjeblik, du tager kajakken i stativet eller overtager den fra en anden, til den ligger der igen, eller en anden har overtaget den!

 


Enhver skade på materiel skal straks anmeldes den materiel-ansvarlige.


Skyldes skaden grov uagtsomhed, er skadevolderen erstatningspligtig. Det samme er gældende for bortkomne effekter.

Nyhedsbrev

Meld dig på nyhedsbrevet og modtag informationer direkte via mail.
.

Nyt medlem?

P6230029 2Frederiksværk Ro- og Kajakklub er en klub med mange forskellige medlemmer. Det fælles udgangspunkt er dog at vi gerne vil være sammen om at nyde naturoplevelserne på vandet på sikker vis. Uanset om vi ror inrigger/ outrigger eller kajak....eller begge dele.

Læs mere her